فایل های دسته بندی تحلیل سازه - صفحه 1

اقلیم در ساختمان

تأثیر مستقیم عوامل اقلیمی در شکل گیری موجودات واقعیتی شناخته شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل